• GALATASARAYLILAR YURDU İŞLETME YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç İlkeler ve Tanımlar

  AMAÇ:

  Madde 1:

  Bu yönetmeliğin amacı Galatasaraylılar Yurdunun hizmet standardı, personel durumu, işletme koşulları, ücreti, denetimi, devri ve kapatılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

  İLKELER

  Madde 2:

  a)Galatasaray camiasının gelenek ve görenekleri ve dayanışma ve arkadaşlık duygularını ilke edinerek, yalnızlık ve kimsesizlik sebepleri ile bakıma muhtaç duruma düşenlerin, Galatasaraylılar Yurdunun ortak giderlerine iştirak etmek koşuluyla veya varlıklarının tamamını veya bir kısmını Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfına bağışlamak suretiyle her türlü endişeden uzak, huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmelerini temin etmek.
  b)Galatasaraylılar Yurdu misafirlerinin fiziki, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak
  c)Galatasaraylılar Yurdu misafirlerinin yaşamlarını sağlıklı ve yararlı bir biçimde sürdürmeleri için gerekli şartları hazırlamak,
  d)Galatasaraylılar Yurdu misafirlerinin düşünce ve inançlarına saygı göstermek
  e)Resmi veya resmi olmayan sosyal güvenlikle ilgili iç ve dış kuruluşlarla işbirliği yapmak, şubeler açmak, tesisler kurmak.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Personelin Nitelik, Görev, yetki ve Sorumlulukları

  Sorumlu Müdür:

  Madde 3:

  1-Sorumlu Müdür, kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerinin amacına uygun olarak yürütülmesinden, misafirlerin en iyi şekilde bakım ve korunması ile fiziksel, sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasından birinci derecede sorumludur.
  2- Yaşlıların bakım ve korunması ile her türlü ihtiyacı sağlayıcı önlemler almak, görevliler arasında iş bölümü yapmak ve denetlemek,
  3-Genel müdürlükçe gönderilen Standart formların doldurulmasını sağlamak, takibini yapmak, sayısal bilgilerin ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak, yaşlılarla ilgili her türlü yazışmayı kuruluşun iç hizmet yönergesi çerçevesinde yürütmek,
  4-Personelin özlük dosyasının tutulması her türlü işlem ve yazışmaların iç hizmet yönergesine uygun olarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
  5-Merkezin çalışma program ve saatlerini düzenlemek, onaylamak ve uygulamasını sağlamak.
  6-İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kuruluş arasındaki iletişimin yürütülmesini sağlamak.

  Sosyal Çalışmacı:

  Madde 4:

  1-Yurda kabul edilen yaşlı ve yaşlı yakınlarına Yurt hakkında bilgi sunmak, başvuru için gereken bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, sosyal incelemelerini gerçekleştirerek sosyal inceleme raporu düzenlemek, başvuruları sıraya koymak, dosyalamak, meslek alanına giren konularda kuruluş içi ve kuruluş dışı yazışmaları yürütmek ve takibini yapmak,
  2-Yurda kabulü yapılan yaşlının uyumunu sağlamak, uyum sorunu yaşayan yaşlıların sorunlarını saptamak ve çözümüne yönelik çalışmalarda görev almak,
  3-Yaşlıların psiko-sosyal durumlarını izlemek, kişisel, gurup ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, gerekli raporları düzenlemek,
  4-Yaşlıların yakın çevreleri ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirilmesine yardımcı olmak, gerektiğinde yakınları ile mesleki çalışma yapmak,
  5-Sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklerde yaşlıların katılımını sağlamak,
  6-Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasında diğer meslek elemanları ile birlikte çalışma yapmak,
  7-İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından istenilen Standart formların süresi içinde ve eksiksiz olarak düzenlenerek İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne sunulmasını sağlamak,
  8-Kuruluş tarafından hazırlanacak hizmet içi eğitim programlarında meslek alanına giren konularda görev almak, mesleği ile ilgili konularda gerek görülmesi halinde hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi sunulmasını sağlamak

  Psikolog:

  Madde 5:

  1-Yurda kabul edilecek yaşlıların gerektiğinde psikolojik incelemelerini yapmak, sorunlarını tespit etmek ve bu sorunları yaşlı ve yakın çevresi ile mesleki ilişki kurarak çözümlemeye çalışmak, ilgili mesleki raporları düzenlemek, gerektiğinde hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibi yapmak,
  2-Yurda kabul edilen yaşlının psikolojik incelemesini yapmak, kuruluşa uyum aşamasında izlemek, sorunlarını gerektiğinde yakınları ile ilişkiler kurarak çözmelerine yardımcı olmak,
  3-Yaşlının yetenek ve ilgisine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirici etkinliklere katkıda bulunmak, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlamak,
  4-Kendi yakınlarının isteği ile yurttan ayrılacak olan yaşlıyı yeni yaşantısına hazırlamak,
  5-Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtımını sağlamak amacı ile resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllü çalışmaların plan ve programlarında görev almak,
  6-Kuruluş bünyesinde hazırlanacak hizmet içi eğitim programlarında hizmet alanı ile ilgili konularda görev almak.

  Doktor:

  Madde 6:

  1-Kuruluşta bakılan yaşlıların tıbbi değerlendirmesini yapmak, sağlık kurum/kuruluşlarınca tanısı konmuş ve tedavisi planlanmış olan yaşlının doktoru ile bağlantı kurarak öneriler doğrultusunda takiplerini yapmak,
  2-Düzenli aralıklarla yaşlının sağlık kontrollerini yapmak, her yaşlı için sağlık dosyası düzenlemesini sağlamak,
  3-Bulaşıcı hastalık durumunda ilgili kurumlarda ihbarda bulunmak, koruyucu, önleyici ve tedavi edici önlemlerin alınmasını sağlamak,
  4-Kuruluş ve kuruluş personelinin hijyen kurallarına uygunluğunu sağlamak ve takibini yapmak,
  5-Hizmet esnasında ihtiyaç duyulacak ilaç ve tıbbi sarf malzemeleriyle diğer araç ve gereçlerin sağlanması için kuruluş idaresine teklifte bulunmak, var olanları her an hizmete hazır halde bulundurmak, gerekli tıbbi kayıtların düzenlenmesini ve takibini sağlamak,
  6-Kuruluşta diyetisyen bulunmaması durumunda, yaşlıların diyet programları ve beslenmesi ile ilgili çalışmaları yönlendirmek,
  7-Kuruluş personeline yönelik, tıbbi konularda hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütmek.
  Hemşire:

  Madde 7:

  1-Yaşlıları muayeneye hazırlamak, tedavilerini uygulamak, ateş, nabız, solunum ve tansiyon takiplerini yapmak, yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sağlayıcı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve kontrollerini yapmak,
  2-Acil durumlarda mesleğin gerektirdiği ilkyardımı yaparak, doktoru bilgilendirmek,
  3-Bulaşıcı hastalık durumlarında gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak,

  Yaşlı Bakım Elemanı:

  Madde 8:

  1-Yaşlının fiziksel bakımı ile ilgili her türlü hizmetlerini yapmak, gerek duyulması halinde beslenmelerine yardımcı olmak,
  2-Yaşlının odasının ve eşyalarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve düzeni sağlamak,
  3-Yaşlının sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak,
  4-Yaşlılarla birlikte oldukları süre içinde karşılaştıkları önemli olayları ve hastalanan yaşlıları birim sorumlusuna bildirmek,
  5- Kuruluş bünyesinde yaşlılara yönelik hazırlana plan ve programlar doğrultusunda diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek,

  Aşçı:

  Madde 9:

  Aşçı yemeklerin sağlık koşullarına uygun pişirilmesinden ve servisinden sorumludur. Diğer Personel:

  Madde 10:

  Yurtta temizlik hizmetleri için yeterli sayıda temizlik elemanı ile, ihtiyaca göre büro elemanları, teknisyen, şöför, bekçi ve güvenlik elemanları çalıştırılır.

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

  Yönetim Organizasyonu, Kurullar, Görev ve Sorumlulukları: Yönetim Organizasyonu:

  Madde 11:

  Yurdu, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Müdür yönetir. Yurdun işletilmesi ve yönetilmesinden Genel Müdür sorumludur. Olmadığı zamanlarda Yurt Sorumlu Müdürü vekalet eder.

  Ek1 Kurullar:

  Madde 12:

  Galatasaraylılar Yurdunun amacına uygun en iyi şekilde işletilebilmesi için aşağıdaki kurullar Yönetim Kurulu onayı ile kurulur. a)Yurt misafiri kabul ve değerlendirme Kurulu
  b)Disiplin Kurulu
  c)Satın Alma Komisyonu
  d)Gayri Menkul Komisyonu

  Yurt Misafiri Kabul ve Değerlendirme Kurulu oluşumu:

  Madde 13:

  Kurul, Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf Genel Müdürü, Yurt sorumlu müdürü, psikolog ve doktordan oluşur. Kurul fiziksel, ruhsal ve sosyal koşullara göre inceleme yapar.

  Görevi:

  Belgelerini tamamlamış, yurtta kalması uygun görülen kişileri, bu yönetmelik çerçevesinde inceler, görüşme ve gözlemleri değerlendirir, müracaatçının, yurt kalıp kalamayacağına ilişkin hazırlanan raporu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu değerlendirmeyi görüştükten sonra oy çokluğuyla karar verir.

  Disiplin Kurulu:

  Madde 14:

  Kuruluş, işleyiş ve esasları yönetim kurulunun, oluşturacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Satın Alma Kurulu:

  Madde 15:

  Kuruluş, işleyiş ve esasları yönetim kurulunun, oluşturacağı bir komisyon tarafından belirlenir.

  Gayri Menkul Komisyonu:

  Madde 16:

  Bağışçı Galatasaraylıların, Vakfa bağışlamak istedikleri gayrimenkulün değerlendirmesini yapmak, Yönetmelikte belirlenen misafir kabul şartları yerine getirip getirmediği konusunda Yönetim Kuruluna rapor vermek. Ayrıca, Vakfın mülkiyetindeki gayrimenkullerin piyasa koşullarını takip ederek, zamanında doğru bir şekilde kullanılması ve nakde çevrilmesi hususunda düzenli olarak (3 ayda bir) Yönetim Kuruluna rapor vermek. Komisyon, konunun uzmanı 2 üye ile, 1 hukukçu Vakıf Genel Sekreteri ve Vakıf Genel Müdüründen olmak üzere 5 kişiden oluşur. Ambar ve Depo Sorumlusu Görev ve Yetkileri

  Madde 17:

  1-Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,
  2-Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi tehlike ve zararlardan korumak,
  3-Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli bir şekilde muhafaza etmek,
  4-Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayananalındı belgesi karşılığında ilgililere vermek,
  5-Gelen ve satın alınan malların ambara girişlerini düzenlemek,
  6-Ambara sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,
  7-Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak Satın Alma memuruna vermek.

  Muhasebe Sorumlusu Görev ve Yetkileri

  Madde 18:

  1-Vakfın öngördüğü tüm harcamaları yapabilmek için Vakıftan avans alarak bu avansı kayıtlara geçirmek.
  2-Ödemeleri fatura, kasa fişi ve ödeme makbuzları karşılığı yaparak kayıtlara işlemek.
  3-Biriken harcama fişlerini Vakfa vermek suretiyle eski avansı kapatarak yeni avans almak,
  4-Yapılan harcamaları(kırtasiye, temizlik, yol giderleri… gibi) ait oldukları kalemlere ayırıp, dökümlerini yaparak gelir ve gider tablosunu hazırlayıp, her ay Vakfa vermek ve bu tablonun bir nüshası dosyalayarak gerektiğinde yetkililere vermek üzere saklamak,
  5-Satın alma işlemlerini Vakıf Genel Müdürünün bilgi ve onayı dahilinde yürütmek ve gerekli hallerde bizzat yapmak,
  6-Yurt personelinin SSK bordrolarının onaylı bir kopyasını belirli bir yere asarak görülmesi olanağını sağlamak,
  7-Vakıf Genel Müdürünce verilen başka talimatları yerine getirmek.

  Teknik Hizmetler Sorumlusu Görev ve Yetkileri

  Madde 19:

  1-Sakinlerin odalarında ve site binasının bütün bölümlerinde sıhhi tesisat ve yangın sistemi ile birlikte elektrik sisteminin sağlıklı çalışmalarını sağlamak,
  2-Binada mevcut olan tüm makinelerin periyodik bakımını yapmak,
  3-Bakım ve tamiri mümkün olmayan makinelerin hizmet dışı bırakılarak, yerine yeni makineler alınması gerekiyor ise Vakıf Genel Müdürüne yazılı olarak bildirmek.
  4-Yangın çıkışlarının, yangın dolaplarının, kat sigortalarının bulunduğu yerlere herkesin görebileceği yazılar ve işaretler koymak, 5-Katlarda bulunan yangın söndürücülerinin dolu olup olmadığını kontrol etmek
  6-Elektrik kesintileri halinde varsa jeneratörün devreye girmesini temin etmek,
  7-Belli zamanlarda Sosyal Hizmetler Sorumlusu ile birlikte tüm personelin katılacağı tabii afetler ve yangın esnasında alınacak tedbirler ile kurtarma işlemlerini içeren tatbikatlar yapmak,
  8-Bünyesindeki personelin iş dağılımını sağlamak, nöbet listesini hazırlayarak Vakıf Genel Müdürüne sunmak ve buna ilişkin evrak suretini gerekli olması halinde ilgililere sunmak üzere saklamak,
  9-Binanın ve çevresinin tamir, boya ve badanalarının yapılması gibi uygun standartlarda işlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Hizmet ve İşleyiş:

  Madde 20:

  Yurda Kabul Şartları:

  1-Galatasaray Lisesinde okumuş kişilerle Galatasaray Lisesinde okumamış olmakla beraber, Galatasaray toplumuna hizmet ettiği Vakıf Yönetim Kurulunca oybirliği ile kabul edilmiş kişiler veya bu kişilerin nafaka ile yükümlü 70 yaş üstü kişiler olmak,
  2-Yaşlılık, yalnızlık, kimsesizlik, sosyal ve sair bakımdan Yurtta kalmaya ihtiyacı olmak,
  3-Bulaşıcı bir hastalığı veya ağır ruhsal bozukluğu olmamak,
  4-Bedensel fonksiyonlarını yardımsız yerine getirebilen veya yardımla kendine yetebilen sağlıklı yaşlılar olmak,
  5-Uyuşturucu ve alkol müptelası olmamak,
  6-Bu yönetmelik hükümlerine uymayı kabul ederek aşağıda belirtilen evrağı eksiksiz tamamlamış olmak

  Madde 21:

  Başvuru için gerekli belgeler:

  a)Dilekçe(Başvurucunun kişisel bilgilerinin ve yakınları varsa bunlara ait adres ve telefonları da içeren) b)Nüfus Cüzdanı örneği
  c)Sağlık Kurulu Raporu(bulaşıcı hastalığı olmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkolik ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını kanıtlayıcı rapor)
  Belgeleri tamamlanan ve düzenlenen, sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilmesi yapılan yaşlılar kuruluşa kabul edilir, sıraya alınır veya reddedilir.

  Talebin arzdan fazla olması durumunda aşağıdaki koşullar sırasıyla aranır.

  1-Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeleri
  2-Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı bağışçısı olanlar.
  3-Galatasaraylı kuruluşların üyeleri
  4-Galatasaray camiasına hizmet ve faydası olmuş kişiler.
  Başvuruların kabulü ve değerlendirilmesi:

  Madde 22:

  Yurt misafiri kabul ve değerlendirme Kurulu olmaması halinde, Sorumlu Müdür, Psikolog ve ihtiyaç duyulan uzmanların da görüşü alınarak, belgeleri tamamlamış başvurucuların 21.maddede belirtilen şartlara uygun olup olmadığını ve 22.maddede belirtilen evrağın eksiksiz olarak tamamlanıp tamamlanmadığını inceler ve Yurtta yaşayıp yaşayamayacağına ilişkin olarak gerekçeli görüşünü başvurucu için oluşturulmuş dosya ile beraber Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu değerlendirmesini yaparak kabul yada ret kararını alır. Kurul vakıf Genel Müdürünce başvurucuya bildirilir. Başvurunun kabulü halinde Vakıf ile başvurucu arasında bir “Misafir Kabul sözleşmesi” yapılır. Yönetim Kurulu, Madde 20 de belirtilen yaş sınırını, başvurucunun yurtta kalmaya ihtiyacı olduğu kanaatinin yurt misafiri kabul ve değerlendirme kurulunda oybirliği ile oluşması halinde, 60 a indirebilir.

  Ücret Tespiti:

  Madde 23:

  a)Aylık Ücret:

  1-Yurdun aylık bakım ücreti Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, Vakıf Genel müdürünün katılımıyla Aralık ayının ilk haftasında tespit edilir. Belirlenen ücretler üstünde ücret tahsil edilemez.
  2-Ücret; geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanlar dikkate alınarak, kar oranının eklenmesi sonucunda tespit edilir.
  3-Aylık bakım ücretine, barınma beslenme, ilaç takibi, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü, basit tıbbi müdahaleler, alt bezi ve temizlik hizmeti giderleri dahildir. Bu hizmetler için yaşlı veya yakınlarından ayrıca ücret talep edilemez. 4-Misafirin hastanede yatarak geçirdiği süreler de dahil olmak üzere, izinleri süresince ücretin tamamı tahsil edilir. Misafirlerin odası ve yatağı aynen muhafaza edilir.
  5-Aylık ücret Yurda girişte peşin olarak, takip eden aylar da her ayın ilk haftasında Vakfın belirlenen Banka hesabına yatırılır. Gününde ödenmeyen aylık ücretler, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın aylık yasal faiz oranları uygulanır. 3 aylık ücretin ardı ardına ödenmemesi halinde, durum noter vasıtasıyla ihtar edilir ve ihtarın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmazsa Yönetim Kurulu kararı ile misafir kabul sözleşmesi feshedilir.
  6-Acil durumlarda (hastalık, kaza v.s.) vakıf tarafından misafir için yapılan harcamalar, yazılı bildirim üzerine Vakfa ödenir, ödenmemesi durumunda yukarıdaki madde uygulanır.
  7-“Özel Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 27. Madde 7. Fıkrası gereğince yurtta en fazla 10 misafir ücretsiz kalır. Bu imkandan yararlanmak isteyenler aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadırlar:
  a-20.maddedeki özellikleri taşımak
  b-Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı yönetim kuruluna bir dilekçe ile müracat etmek
  c-Kimlerin bu haktan yararlanacağına Vakıf Yönetim Kurulu oybirliği ile karar verir.

  b)Bağış Ücreti:

  1-Yurdun ömür boyu sağlık barınma ve diğer sosyal hizmetlerinden faydalanmak isteyenler Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfının
  belirlediği miktarı Vakfa bağışlamak zorundadır.
  2-Bağışa konu olan menkul veya gayrimenkul resmi işlemlerinin tamamlanıp, Vakfın mülkiyetine geçmesinden sonra Yurt misafirlerinin
  hayatını sağlıklı, mutlu huzurlu devam ettirebilmesi için gerekli sağlık, barınma ve iaşe giderleri Vakıf tarafından karşılanır.

  Geçici ve Gündüzlü bakım:

  Madde 24:

  Galatasaraylılar Yurdu kapasitesi dahilinde, boş olan yatak sayısı kadar, geçici süre ile yatılı veya gündüzlü bakım için misafir kabul edilebilir. Buna göre;
  1-Yaşlıların Galatasaraylılar Yurduna kabul koşullarına ilişkin belgeleri düzenlemeleri
  2-Kaldıkları süre içinde Yurdun kurallarına uymaları,
  3-Yurt misafirlerine verilen günlük hizmetlerden yararlanmaları, gündüzlü bakım her misafire kapasite dahilinde yatak tahsis edilmesi,
  4-Geçici süre ile yatılı kalanların, kaldıkları odanın ücretini, gündüzlü bakım verilenlerin ise aylık ücretin %50 sini gün hesabı ile ödemeleri,
  5-Gündüzlü bakım hizmeti verilenlerin ulaşımlarının yaşlı ya da yakınları tarafından sağlanması gerekir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler:

  Ziyaretçi Kabulü:

  Madde 25:

  Yurttaki düzeni bozmamak ve uygulanan programı aksatmamak koşuluyla misafirlerin ziyaretçi kabulü mümkündür. Daha önceden yönetime haber vermek koşuluyla ve yer durumu da müsait olduğu takdirde yemek ve özel hizmetlerden ücreti karşılığında yararlanabilirler. Yasaklar:

  Madde 26:

  1-Odalarda ısınma için elektrikle ve tüp gazla çalışan ocak veya soba kullanmak ve yemek yapmak yasaktır. 2-Galatasaraylılar Yurdunda yaşayan misafirler değerli ve/veya antika özelliği de taşısa dahi silah ve diğer yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve delici aletler taşıyamazlar ve odalarında bulunduramazlar.

  Yürürlülük:

  Madde 27:

  Bu yönetmelik onay tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 28:

  Bu yönetmelik hükümlerini Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

  Madde 29:

  Bu yönetmelikle düzenlenmemiş hususlarda mevzuat hükümleri uygulanır.